هم افزایی | باورمندی | نوآوری


انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، با هدف تداوم ارتباط و تعامل مفید و موثر دانش آموختگان با دانشگاه، اقدام به برنامه ریزی گردهمایی سالانه نموده است.

بر این اساس،این گردهمایی در روز پنجشنبه از ساعت 8 الی 12 با حضور دانش آموختگان ادوار مختلف و برگزاری مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه و انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن خواهد بود.

 

انتخابات انجمن

بر اساس اساسنامه انجمن دانش آموختگان، 5 عضو هیات مدیره باید از میان دانش آموختگان دانشگاه و 2 عضو هیات مدیره باید از میان اعضای هیات علمی دانشگاه در مجمع عمومی انتخاب شوند. انجمن دارای 2 نفر بازرس نیز خواهد بود. که برای مدت 2 سال انتخاب می شوند.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر