هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، صاحب تندیس یابود می شوند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه طراحی این تندیس را به مسابقه گذاشته است.

بنابر این گزارش، هنرمندان، طراحان و علاقه مندان این نوع فعالیت ها، می توانند آثار خود را با در نظر گرفتن تناسب فرم و محتوا و توجه به 3 معیار ارزش های ایرانی- اسلامی، ویژگی های ملی برند دانشگاه و مختصات علمی- صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران به دبیرخانه مسابقه ارسال نمایند.

بر این اساس، مهلت ارسال آثار، پایان وقت اداری روز 4 اسفندماه 95 خواهد بود.

گفتنی است، اطلاع از شیوه های ارائه و ارسال آثار، جوایز و جزییات مسابقه با مراجعه به وب سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران به نشانی sca.iust.ac.ir امکان پذیر است.

مسابقه طراحی تندیس یادبود دانشگاه علم و صنعت ایران


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر