هم افزایی | باورمندی | نوآوری


رئیس مرکز اسناد علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت:کتابخانه زیر زمینی شرق تهران در حال راه اندازی است تا به بخش بزرگی از شرق تهران خدمات ارائه دهیم.

شهرام جدید رئیس مرکز اسناد علمی دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار داشت:امروزه نیاز دانش آموزان و اساتید، دسترسی به علم روز جهان است تا بتوانند مقاله ،مجله و کتاب های خود را  به چاپ برسانند.

وی افزود:مرکزی در جنب درب ورودی اصلی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان کتابخانه شرق تهران در حال راه اندازی است که  بالغ بر 14 هزار متر مربع در زیر زمین فضا دارد و در حال ساخت است که طبق آخرین آمار قرار شده است 400  قفسه کتاب هم ایجاد کنیم.

رئیس مرکز اسناد علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه گفت: 80 درصد از فضای فیزیکی این کتابخانه ساخته شده است تا بتوانیم به بخش بزرگی از شرق تهران سرویس دهیم.

جدید با بیان اینکه طرح این کتابخانه در ایران سه جایزه دریافت کرده است اضافه کرد: کتابخانه شرق تهران تا تابستان سال آینده به طور کامل آماده می شود.

وی بیان داشت:ما در پی این هستیم که دانشجو را به سمت کتابخانه ها بکشانیم تا بتوانند در این مرکز علم بیاموزند و با دیگران ارتباط و بحث های علمی ایجاد کنند.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر