هم افزایی | باورمندی | نوآوری


ثبت ایده در جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده (شتاب ملی) تا پایان روز جمعه 5 آذر تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، تاکنون 682 ایده در سامانه این جشنواره ثبت شده که 16% آنها (110 ایده) متعلق به استان تهران است.

بنابر این گزارش، ثبت ایده از طریق نشانی اینترنتی chosen-idea.ir امکان پذیر است.

گفتی است شتاب ملی، برگرفته از عنوان شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده است.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر