هم افزایی | باورمندی | نوآوری


انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، عید غدیر خم را به همگان تبریک عرض می نماید. 


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر