هم افزایی | باورمندی | نوآوری


انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، عید سعید قربان را به علم و صنعتی های عزیز و نیز مسلمانان جهان تبریک عرض می کند.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر