هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دکتر مرتضی اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران به عضویت هیات تحریریه  ژورنال تخصصی صنعت حمل و نقل ریلی با عنوان Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit در آمد.

این ژورنال یکی از ژورنال های معتبر ISI  در رشته مهندسی راه آهن است که هر دو ماه یکبار توسط ناشر SAGE در کشور انگلستان به چاپ می رسد.

دکتر مرتضی اسماعیلی، دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد و  دارای دکترای مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و مهندسی پی از دانشگاه تهران می باشد و دارای سه اثر تالیفی و شش اثر ترجمه ای در زمینه تخصصی راه آهن می باشد.

انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران این موفقیت را تبریک می گوید.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر