هم افزایی | باورمندی | نوآوری


چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران به منظور بررسی آینده صنعت بادی کشور 29 و 30 تیرماه برگزار می شود.

به گزارش، روابط عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، از جمله نشست های این کنفرانس، دو نشست جهت بررسی مدل های توسعه صنعت باد کشور و نشست فرصت­ها و چالش­های اقتصادی توسعه انرژی بادی در فضای جدید بین المللی خواهد بود.

بنابر این گزارش، برنامه این کنفرانس، از طریق نشانی اینترنتی iranwec.com در دسترس عموم قرار گرفته است.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر