هم افزایی | باورمندی | نوآوری


تقویت سیستم مدیریتی بنگاه های داخلی و هدایت منابع مالی بانک ها به سمت تولید به توسعه اقتصادی کشور کمک می کند.

سید علیرضا شجاعی، دبیر انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: حمایت از تولید به معنی تزریق منابع مالی نیست و دولت باید به تقویت سیستم مدیریتی تولیدی ها و بنگاه های داخلی کمک کند تا از این طریق چرخ اقتصاد کشور به گردش درآید.

وی در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر روند فعالیت واحدهای تولیدی گفت: این امر از انباشت پول در بانک ها جلوگیری می کند اما تا زمانی که سرمایه گذاران از میزان سود حاصل از تولید اطمینان حاصل نکنند نقدینگی خود را صرف تولیدات داخلی نیز نخواهند کرد.

شجاعی تصریح کرد: بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصادی در کشور را به دنبال دارد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر