هم افزایی | باورمندی | نوآوری


مجموع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، به زودی برگزار می شود.

بدین وسیله از تمامی دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران که تمایل به حضور در مجمع دارند تقاضا می شود نسب به تکمیل فرم عضویت اقدام کنند.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر