هم افزایی | باورمندی | نوآوری


انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن اعلام مراتب تسلیت مجدد خود به بازماندگان داغدار و ملت شریف و اندوهگین درخواست دارد مسببان این سانحه بدون هیچ‌گونه مسامحه و کوتاهی شناسایی، معرفی و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

بیانیه انجمن دانش آموختگان در پی سانحه هوایی و پرواز جمعی از نخبگان


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر