هم افزایی | باورمندی | نوآوری


در صورتی که پیامی با مضمون "کارت دانش آموختگی شما آماده می باشد" بر روی گوشی تلفن خود دریافت کرده اید، شنبه تا چهارشنبه، در ساعت اداری تا 15:30 منهای زمان نماز و ناهار می توانید جهت دریافت کارت خود به دفتر انجمن مراجعه نمایید.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر