هم افزایی | باورمندی | نوآوری


مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران با دعوت اعضای انجمن در روز 12 خرداد 97 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن، تشکیل این جلسه در سالن اجتماعات ساختمان 15 خرداد، در پی برگزاری نوبت اول مجمع فوق العاده در روز 20 اردیبهشت 97 ضروری بود.

بنابر این گزارش، برابر بند 4-8 اساسنامه انجمن، در صورتی که جلسات مجمع عمومی العاده در مرحله اول حدنصاب حضور دو سوم اعضا را کسب نکند حداکثر به فاصله یک ماه برای مرتبه دوم دعوت صورت خواهد گرفت و جلسه با هر تعداد اعضا رسميت خواهد يافت.

بر این اساس، موضوع اصلاح مفادی از اساسنامه انجمن دانش آموختگان که توسط هیات مدیره به مجمع ارائه شد بود، با استقرار هیات رییسه مجمع، مورد به مورد مطرح و به شور گذاشته شد.

سپس در حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رای گیری انجام شد و از مجموع آرای ماخوذه 42 رای مخالف اصلاح اساسنامه و 8 رای موافق اصلاح اساسنامه شمارش شد.

بنابر این، اصلاح اساسنامه انجمن دانش آموختگان مورد تایید قرار نگرفت و اساسنامه مصوب 21 بهمن 96 همچنان به قوت خود باقی است.

عدم تصویب اساسنامه در حالی روی داد که در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، مورخ 20 اردیبهشت 97 جهت اصلاح اساسنامه انجمن دانش آموختگان، 90 رای موافق در مقابل 17 رای مخالف اخذ شده بود اما با وجود این رای قاطع، به دلیل عدم حضور دو سوم اعضا، جلسه مذکور رسمیت نیافت و رای گیری به نوبت دوم کشیده شد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر