هم افزایی | باورمندی | نوآوری


از کلیه اعضای انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده- نوبت دوم حضور به هم رسانند.

+ شنبه؛ 12 خرداد، ساعت 14 الی 15
+ سالن اجتماعات ساختمان 15 خرداد


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر