هم افزایی | باورمندی | نوآوری


تفاهم نامه همکاری دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در پروژه های فنی و توسعه مدیریت شرکت های امداد خودرو در حضور رییس دانشگاه امضا شد.

بنابر این گزارش، در پی همکاری جمعی از دانش آموختگان علم و صنعت در پروژه های انجمن شرکت های امداد خودروی کشور و مذاکرات فشرده صورت گرفته در دو ماه گذشته، اسناد همکاری فیمابین در حضور دکتر محمدعلی برخورداری، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران و معاونین دانشگاه امضا شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، این شرکت تعاونی ضمن ارائه خدمات و تخفیفات امدادی، از ظرفیت و پتانسیل دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در پروژه های خود بهره مند می شود.

بر اساس این تفاهم نامه که میان مهندس مهدی خاتونی، دبیرکل انجمن دانش آموختگان و اساتید و دکتر سید مهدی حسینی نیری، رئیس انجمن صنفی امداد خودرو منعقد شد، زمینه جذب 5 هزار نیرو مستعد در بخش های مختلف خدمات امدادی فراهم می شود.

لازم به ذکر است، انجمن دانش آموختگان و اساتید، در پی بسترسازی و گسترش روزافزون ارتباط ذی نفعان خود با دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد و حامی ایده ها و فعالیت های صنعتی، اقتصادی، کارآفرینی و فرهنگی می باشد.

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزایی

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزایی

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزایی

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزایی

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزایی

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزایی

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزایی


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر