هم افزایی | باورمندی | نوآوری


جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه با هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، برگزار شد.

در این جلسه که اعضای هیات مدیره در دوره قبل نیز حضور داشتند، در خصوص راهکارهای گسترش و هموارسازی فعالیت های انجمن بحث و بررسی صورت گرفت و دکتر برخورداری، رییس دانشگاه ضمن تاکید بر حمایت از فعالیت های انجمن، رهنمودهای لازم را ارائه نمودند.

این جلسه روز چهارشنبه 12 مهر 96 در سالن اجتماعات ریاست دانشگاه برگزار شد.

گزارش تکمیلی متعاقبا منتشر می شود

جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه با هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر