هم افزایی | باورمندی | نوآوری


این جدول، دانشگاه علم و صنعت ایران را در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال 96 (مقطع کارشناسی) نشان می دهد.

برای دوستان خود و به خصوص داوطلبان کنکور سراسری ارسال کنید.

علم و صنعت در دفترچه انتخاب رشته


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر