هم افزایی | باورمندی | نوآوری


پس از تهيه اساسنامه انجمن توسط هيات موسس و تصويب و تاييد آن در تاريخ سی و يکم فروردين ماه 1380 توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و دعوت از دانش آموختگان از طريق  روزنامه های کثيرالانتشار و نشريه ياد ايامی و ... هم زمان با برگزاری مراسم جشنواره خاتم در روز پنج شنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه سال 1381 اولين مجمع عمومی با حضور دانش آموختگان و اعضای هيات موسس در سالن شهيد بهرامی دانشگاه به رياست دکتر محمدعلی برخورداری و همرای دکتر حميدرضا طيبی و دکتر حسين خوشکيش، نمايندگان  هيات موسس انجمن، تشکيل شد. سپس با توجه به آيين نامه اجرای انجمن های دانش آموختگان، چون تعيين دبير انجمن بر عهده مجمع عمومی گذاشته شده است، مجمع تصميم گرفت عضوی از هيات مديره را بالاتری رای را اخذ می کند به عنوان دبير انجمن معرفی نمايد. نهايتاً مطابق اساسنامه، اولين انتخابات با حضور دانش آموختگان و دکتر محمدعلی برخورداری، دکتر حسين خوشکيش و دکتر حميدرضا طيبی به عنوان هيات رييسه و مهندس محمدصادق سلاجقه و مهندس حشمت السادات کازرانی قانع به عنوان ناظر و همچنين آقای اميرمحمد محموديان نماينده کميسيون انجمن های علمی دانش آموختگان برگزار شد.

نتيجه انتخابات به شرح زير است:

هيات مديره: مهندس عبدا... نوروزی، مهندس علی وکيلی، مهندس حميده فتوره چی، دکتر محمد شيخ شاب بافقی، مهندس مرتضی بديعی، دکتر محمدعلی رحيم خانی و دکتر مهران علی الحسابی

بازرسانمهندس رمضان بوداغی و دکتر علی نورزاد

اعضای علی البدلمهندس رويا افشار و مهندس بهمن کلانتر


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر