هم افزایی | باورمندی | نوآوری


انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن تلاش جهت جریان سازی در سطح دانشگاه جهت شکل گیری حماسه های معنوی، فکری و عملی، رسالت خود را گام برداشتن از مرحله بارش بی هدف سرمایه های دانشگاه به سوی توسعه الگوهای پرورش جوانان کارآفرین می داند و این حاصل نمی شود مگر با گسترش، تعمیم و تعمیق روزافزون ارتباطات دانش آموختگان دانشگاه

امید است با ارائه نظرات و پیشنهادات شما عزیران بتوان از توانمندی ها و تجربیات علمی، عملی و فرهنگی در جهت اعتلا و ارتقای جایگاه دانشگاه بهره برد و انجمن دانش آموختگان تبدیل به نقطه اتصال دانشگاه و صنعت گردد.

 

اهداف

  1. ارتقای ارتباط موثر بين دانشگاه و دانش آموختگان
  2. گسترش دانش و مهارت های دانش آموختگان
  3. بهره گيری از نظرات و تجارب دانش آموختگان
  4. برقراری ارتباط مستمر دانش آموختگان با يکديگر
  5. حمایت از تجربيات و خدمات دانش آموختگان
  6. استفاده از امکانات دانش آموختگان جهت بهره وری
  7. اطلاع رسانی و راهنمايی شغلی برای دانش آموختگان

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر