هم افزایی | باورمندی | نوآوری


آخرین جلسه سال 94 هیات مدیره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران به میزبانی دانشکده مکانیک و در دفتر رییس این دانشکده برگزار شد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر