هم افزایی | باورمندی | نوآوری


مراسم جشن 1300 دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران سال تحصیلی 94-1393 روزهای 21، 22 و 23 اردیبهشت ماه 95 برگزار شد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر