هم افزایی | باورمندی | نوآوری


اولین کنفرانس ملی پلیمر در صنایع راه و ساختمان طی روزهای 28 و 29 اردیبهشت در سالن اجتماعات حضرت امام خمینی (ره) دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر