هم افزایی | باورمندی | نوآوری


پنجمین جشنواره حرکت ویژه دستاوردهای علمی انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران، 27 تا 28 اردیبهشت ماه برگزار شد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر