هم افزایی | باورمندی | نوآوری


 
پیرو بروزرسانی سیستم اتوماسیون دانشگاه علم و صنعت و به دنبال استفاده ی یکی از کارکنان حوزه ی ریاست از سیستم شماره گذاری سامانه  ی دبیرخانه (انجمن) تغییری در روند درج شماره نامه ها ایجاد گردیده است.
لذا شماره ی نامه ها از 0062د116 به 7977د116 جهش پیدا کرده است.
بدیهی است نامه هایی با شماره ی 0063د116 تا 7976د116 وجود نداشته است.
این اطلاعیه به منظور ثبت در سایت و استناد در آینده درج شده است.

 


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر