هم افزایی | باورمندی | نوآوری


گردهمایی 97 دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران به همت انجمن دانش آموختگان در سالن آمفی تئاتر شهید بهرامی در روز 20 اردیبهشت 97 برگزار شد. در بخش دوم این گردهمایی، مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران نیز تشکیل شد.


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر