هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دومین مراسم افطاری انجمن دانش آموختگان علم و صنعت در شب 18 ماه مبارک رمضان با حضور جمع کثیری از سرمایه های علم و صنعت در کلیه رشته ها برگزار شد. مراسم افطاری 97 که بعد از ظهر روز شنبه 12 خرداد آغاز شده بود تا پاسی از شب در طبقه دوم سلف مرکزی دانشگاه (سلف کارکنان) ادامه داشت.

گزارش تصویری افطاری انجمن دانش آموختگان

گزارش تصویری افطاری انجمن دانش آموختگان

گزارش تصویری افطاری انجمن دانش آموختگان

گزارش تصویری افطاری انجمن دانش آموختگان

گزارش تصویری افطاری انجمن دانش آموختگان

گزارش تصویری افطاری انجمن دانش آموختگان

گزارش تصویری افطاری انجمن دانش آموختگان

گزارش تصویری افطاری انجمن دانش آموختگان

گزارش تصویری افطاری انجمن دانش آموختگان

گزارش تصویری افطاری انجمن دانش آموختگان


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر