هم افزایی | باورمندی | نوآوری


پایه گذاران صنایع کشور

مرحوم مهندس محمد باقرنیو، دانش آموخته دانشگاه

صنعت کاشی، نساجی جدید، ضرابخانه و چینی سازی ایران

پایه گذاران صنایع کشور

دکتر جلال حجازی، عضو هیأت علمی دانشکده مواد دانشگاه

صنعت ریخته گری درایران

پایه گذاران صنایع کشور

مرحوم مهندس علی نیو، دانش آموخته دانشگاه

صنعت قند

پایه گذاران صنایع کشور

مهندس منوچهر سالور، مهندس بلوچ، مهندس محمودیان

دانش آموختگان دانشگاه، صنعت سیمان

پایه گذاران صنایع کشور

دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان، عضو هیأت دانشکده مواد دانشگاه

پدر علم سرامیک در ایران

پایه گذاران صنایع کشور

مهندس نصرالله بهرام زادگان، عضو هبأت علمی دانشکده صنایع

پدر علم جوش درایران

پایه گذاران صنایع کشور

مهندس ابرهیم صادقی عضو هیأت علمی دانشکده صنایع دانشگاه

پدر علم ماشین افزار در ایران


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر