هم افزایی | باورمندی | نوآوری


 • مهندس سعيدی کيا، پايه گذار اولين دانشکده مهندسی راه آهن در ايران در دانشگاه علم و صنعت ايران، نشان درجه يک سازندگی
 • دکتر عبدالله جاسبی، استاد دانشکده مهندسی صنايع دانشگاه، نشان درجه دو لياقت و مديريت
 • دکتر وفا غفاريان، دانش آموخته رشته مهندسی صنايع دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 • مهندس ابوالقاسم آشوری، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 • مهندس صادق افشار، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 • مهندس علی وکيلی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه دو سازندگی
 • مهندس محمد جعفر بهرامی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 • مهندس احتياطی، دانش آموحته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 • مهندس حلوايی، دانش آموخته دانشگاه نشان، درجه سه سازندگی
 • مهندس محمود قائلی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 • مهندس بهلول اميری، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه سازندگی
 • مهندس محمد شهابی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه سه  کار و توليد

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر