هم افزایی | باورمندی | نوآوری


   دکتر علی کاوه، عضو هئيت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه، عنوان چهره ماندگار رشته مهندسی عمران در اولين همايش (سال 1380)

 


 

   دکتر فرخ حجت کاشانی، عضو هيات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه، عنوان چهره ماندگار رشته مهندسی برق الکترمغناطيس کاشانی، در چهارمين همايش (سال 1383)

 


 

   دکتر جلال حجازی، عضو هيات علمی دانشکده مهندسی مواد و  متالوورژی دانشگاه، عنوان چهره ماندگار رشته مهندسی متالوژی در پنجمين همايش (سال 1384)


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر