هم افزایی | باورمندی | نوآوری


پايه گذاران صنايع کشور

 • مرحوم مهندس محمد باقرنيو ، دانش آموخته دانشگاه؛ صنعت کاشی، نساجی جديد، ضرابخانه و چينی سازی ايران
 •   دکتر جلال حجازی ، عضو هيأت علمی دانشکده مواد دانشگاه؛ صنعت ريخته گری درايران

 •   مرحوم مهندس علی نيو ، دانش آموخته دانشگاه؛ صنعت قند

 •   مهندس منوچهر سالور ، مهندس بلوچ، مهندس محموديان، دانش آموختگان دانشگاه، صنعت سيمان

 •   دکتر واهاک کاسپاری مارقوسيان ، عضو هيأت دانشکده مواد دانشگاه؛ پدر علم سراميک در ايران

 •   مهندس نصرالله بهرام زادگان ، عضو هبأت علمی دانشکده صنايع؛ پدر علم جوش درايران

 •   مهندس ابرهيم صادقی، عضو هيأت علمی دانشکده صنايع دانشگاه؛ پدر علم ماشين افزار در ايران

دارندگان نشان های علمی

 

 • دکتر پرويز دوامی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه ی علمی ) در مقطع کارشناسی ( ، سال 1344
 • دکتر علی کاوه، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، مدال درجه ی انجمن بيوگرافی آمريکا و مدال درجه ی فرهنگی از سوی وزارت علوم، سال 1347
 • دکتر علی کاوه، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، مدال درجه ی مد الها از وزارت آموزش و پرورش سال 1384
 • دکتر علی منصور خاکی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، نشان درجه اول فرهنگی از سوی وزارت آموزش و پرورش، سال 1350
 • دکتر مرتضی تميزی فر، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، مدال صنعتی دانيلی ميلان ايتاليا ) به خاطر طرح فولاد آلياژی ( ، سال1364
 • دکتر محمدحسن بازيار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، برنده جايزه بدفور، سال 1369
 • دکتر عباس طائب، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی، برگزيده علمی سال1378 از موسسه بيوگرافی کمبريج و يکی از رهبران برتر علمی جهان در سال 1378 از سوی موسسه بيوگرافی آمريکا ( ABA )
 • دکتر حميد بهبهانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، برگزيده علمی سال 1391 از مؤسسه بيوگرافی کمبريج

 


 

روسای دانشگاههای کشور :

 • دکتر سيدجواد ازهری، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر ابراهيم اسرافيليان، عضو هيأت علمی دانشکده رياضی، رييس دانشگاههای تربيت معلم تهران و علم و صنعت ايران
 • دکتر مهدی بيدآبادی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر ابراهيم ثنايی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر محمدسعيد جبل عاملی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • مهندس محمد ذهبيون، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر جليل شاهی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رييس دانشگاه های علم و صنعت ايران و يزد
 • دکتر سيدمحمد شهرتاش، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر عباس شولايی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر محمدتقی صالحی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر عباس طائب، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • مهندس احد کاظمی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر محمود ملاباشی، عضو هيأت علمی دانشکده فيزيک، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر محمدعلی برخورداری، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رييس دانشگاه های علم و صنعت ايران، يزد، زنجان و تربيت معلم تهران
 • دکتر حسين بلندی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، رييس دانشگاه جامع علمی - کاربردی
 • دکتر علی اصغر توفيق، دانش آموخته دانشگاه، موسس و رييس دانشگاه جامع علمی - کاربردی
 • دکتر کاميار ثقفی، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاه شاهد
 • دکتر عبدا ... جاسبی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، رييس دانشگاه آزاد اسلامی
 • مهندس مجيد حبيبيان، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاه بوعلی همدان
 • دکتر محسن حداد سبزوار، دانشآموخته دانشگاه، رييس دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 • دکتر محمد حق پناهی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک ، رييس دانشگاه جامع علمی - کاربردی
 • دکتر علی خيرالدين، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاه سمنان
 • دکتر محمدحسين رفان، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاه شهيد رجايی
 • دکتر حسن زياری، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رييس دانشگاه پيام نور
 • دکتر حسين عسکريان ابيانه، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاههای زنجان و صنعتی اميرکبير
 • دکتر احمد فهيمی فر، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاه صنعتی اميرکبير
 • دکتر عليرضا علی احمدی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، رييس دانشگاه پيام نور
 • مرحوم دکتر محمود مصطفوی، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاه شيراز
 • دکتر حبيب مجيدی، عضو هيأت علمی دانشکده فيزيک ، رييس دانشگاه پليس
 • دکتر محمد مهدی نژاد نوری، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاه صنعتی مال اشتر
 • دکتر فرهنگ مظفر، عضو هيأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، رييس دانشگاه هنر اصفهان

 


 اساتيد نمونه کشوری:

 

 • مهندس محمد ذهبيون، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، سال 1373
 • دکتر محمد سليمانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1374
 • دکتر عباس طائب، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی، سال 1375
 • دکتر علی کاوه، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، سال 1379
 • دکتر عباس افشار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، سال 1380
 • دکتر فرخ حجت کاشانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1381
 • دکتر سيدمحمدعلی بوترابی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، سال 1382
 • دکتر فرهاد گلستانی فرد، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، سال 1383
 • دکتر محرم حبيب نژاد، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک ، سال 1384
 • دکتر همايون عريضی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1385
 • دکتر محمودمهرداد شکريه، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، سال 1386
 • دکتر محمدحسن شجاعی فرد، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، سال 1387
 • دکتر حيدرعلی شايانفر، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1388
 • دکتر محمدحسن بازيار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، سال 1389
 • دکتر حميد بهبهانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، سال 1390
 • دکتر احمد چلداوی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1391
 • دکتر مجيدرضا آيت الهی، عضو هيات علمی دانشکده مهندسی مکانيک ، سال 1392    

نمونه کشوری :

 

 • دکتر فرخ حجت کاشانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، محقق نمونه کشوری، سالهاي1365و 1372
 • دکتر علی کاوه، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، پژوهشگر نمونه کشوری، سال 1380
 • دکتر آزاده تجردی، عضو هيأت علمی دانشکده شيمی، پژوهشگر زن نمونه کشوری، سال 1382
 • دکتر علی کاوه، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، پژوهشگر برگزيده کشوری، سال 1383
 • دکتر فرخ حجت کاشانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، چهره درخشان پژوهشگران نمونه مهندسی ايران، سال 1383
 • دکتر عليرضا ميرحبيبی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پژوهشگر نمونه پژوهشکده صنايع رنگ ايران، سال 1383
 • دکتر شهرام جديد، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، محقق برتر پنجمين همايش ملی انرژی، سال 1384
 • دکتر غلامحسين معماريان، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، پژوهشگر برتر حوزه ميراث فرهنگی کشور، سال 1385
 • دکتر علی کاوه، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رتبه اول در بخش کتب بين المللی و محقق برگزيده، سال 1386
 • دکتر علی بيت اللهی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پژوهشگر نمونه استان تهران، سال 1386
 • دکتر محمد خلج اميرحسينی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، پژوهشگر نمونه استان تهران، سال 1386
 • دکتر حيدرعلی شايانفر، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، پژوهشگر شاخص کشور، سال 1388
 • دکتر احمد چلداوی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، پژوهشگر شاخص کشور، سال 1388
 • دکتر سيدجلال حجازی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پژوهشگر ممتاز انجمنهای علمی کشور، سال 1388
 • دکتر منصور انبيا، عضو هيات علمی دانشکده ، پژوهشگر برگزيده در زمينه تبديل علم به ثروت، سال 1389
 • دکتر فاطمه مهديزاده سراج، عضو هيات علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، پژوهشگر برتر گروه هنر، سال 1389
 • دکتر احمد چلداوی، عضو هيات علمی دانش ده مهندسی برق، سال 1389
 • دکتر محسن فيضی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، پژوهشگر برتر گروه هنر، سال 1390  

 

 

 • "مقاومت مصالح " ، کتاب سال 1362

  تاليف : دکتر ابراهيم ثنايی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

 • "متالورژی مس " ،کتاب سال 1368

  تاليف : دکتر حکمت رضوی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

 • "ارتباطات راه دور" ، کتاب سال 1368

  تاليف : دکتر وحيد طباطباوکيلی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق

 

 • "خواص بتن "، کتاب سال 1369

  تاليف : دکتر هرمز فاميلی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

 • "مبانی برنامه ريزی شهر ی " ، کتاب برگزيده سال 1370

  تاليف: دکتر اسماعيل شيعه، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

 • "مهندسی فاضلاب " ، کتاب برگزيده سال 1375

  تاليف : دکتر عباس افشار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

 • "کنترل کننده های منطقی برنامه پذير " PLC ، کتاب برگزيده سال 1376 از سوی وزارت ارشاد اسلامی

  تاليف : دکتر علی اکبر جلالی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق

 

 • "فرهنگ علوم مهندسی ايران "، کتاب برگزيده سال 1376

  تاليف : دکتر محمد فلاحی مقيمی، عضو هيأت علمی گروه زبانهای خارجی

 

 • "فرهنگ زبانشناسی و زبان آموزی "، کتاب برگزيده دانشگاهها

  تاليف : دکتر محمد فلاحی مقيمی، عضو هيأت علمی گروه زبانهای خارجی

 

 • "طراحی سيستمهای راهگاهی "، بهترين کتاب سال 1377

  تاليف : دکتر سيدمحمدعلی بوترابی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

 • "اصول طراحی کامپايلرها " کتاب برگزيده سال 1377

  تاليف : دکتر محسن شريفی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی کامپيوتر

 

 • "کنترل توليد جامع " کتاب نمونه سالهای 1377 و 1379

  تاليف : مرحوم دکتر ميربهادرقلی آريانژاد، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع

 

 • "مجموعه کتابهای ارزشيابی "،کتاب برگزيده وزارت آموزش و پرورش، سال 1381

  تاليف : مهندس طاهره رستگار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی

 

 • "ساختار شيشه،خواص وکاربرد"، کتاب برگزيده سال1382 از سوی وزارت ارشاد اسلامی

  تاليف : دکتر واهاک کاسپاری مارقوسيان، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

 • "دينامی خاک "، کتاب برگزيده مهندسی و علوم کاربردی از سوی دانشگاه صنعتی اميرکبير، سال 1385

  تاليف : دکتر محمد حسن بازيار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

 • "مبانی و مديريت فناوری اطلاعات " ، نخستين کتاب دانشگاهی در زمينه IT ، سال1385

  تاليف : دکتر محمد فتحيان، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع

 

 • "مبانی آناليز و طراحی روسازی بالستی راه آهن "، کتاب برتر در جش ن واره کتاب برگزيده مهندسی و علوم کاربردی دانشگاه صنعتی اميرکبير،سال 1387

  تاليف : دکتر سيدجواد ميرمحمدصادقی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی راه آهن

 

 • "آماده ساز ی شهر برا ی شهروندان " ، کتاب برتر در عرصه پژوهش و فناور ی ، سال 1387

  تاليف: دکتر اسماعيل شيعه، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

 • "در آمدی بر هويت اسلامی در معماری و شهرسازی " ، کتاب برگزيده از سو ی انجمن مفاجر معمار ی ايران، سال 1389

  تاليف : مهندس عبدالحميد نقره کار، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

 • "ساخت شهر ی "، کتاب برگزيده از سو ی انجمن مفاجر معمار ی ا ران، سال 1389

  تاليف: دکتر مصطفی بهزادفر، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

  

 • " معماری ايرانی: نيارش، " کتاب برگزيده سال 1392 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  تاليف: دکتر غلامحسين معماريان، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

 • " اصول فرايندهای پيرو متالورِژی"،کتاب برگزيده فصل 1392 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  تاليف دکتر منصور سلطانيه و ماندانا عادلی ، اعضای هيات علمی دانشکده مواد و متالورژی

 

 • "تاريخ شکل شهرجلد 1"،کتاب برگزيده سال 1370

  مترجم : دکتر راضيه السادات حاجی سيدرضازاده، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

 

 • " کنترل کيفيت آماری "، کتاب سال در زمينه آمار، سالهای 1377و1373

  مترجم : دکتر رسول نورالسناء، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع

 

 • "تحليل و طراحی آنتن"، کتاب سال 1374

  مترجم : دکتر همايون عريضی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق

 

 • "شيمی تجزيه کيفی معدنی "، رتبه دوم کتاب سال 1377

  مترجمان : دکتر آزاده تجردی و دکتر فران منطقی، اعضای هيأت علمی دانشکده شيمی

    

 • "ريخته گری پيشرفته"، کتاب برگزيده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1379

  مترجم : دکتر سيدمحمدعلی بوترابی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

 • "سيستمهای مديريت توليد با نگرشی يکپارچه "، رتبه سوم گروه فنی و مهندسی، سال 1380

  مترجم : دکتر مهدی غضنفری، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع

 

 • "مهندسی سيال سازی "، کتاب برگزيده سال 1381

  مترجم : دکتر سيدمهدی علوی املشی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی

  

 • "نکات اساسی در علوم ابتدايی "، کتاب برگزيده از سوی وزارت آموزش و پرورش، 1373
 • "فعاليتهای لذتبخش شيمی " دريافت لوح سپاس قلم ماندگار، وزارت آموزش و پرورش، سال 1380
 • " آموزش و ارزشيايی مهارتهای يادگيری "، کتاب برگزيده از سوی وزارت آموزش و پرورش، سال 1382

  مترجم : مهندس طاهره رستگار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی

 

 • " آشنايی با الکترودينامی " ، کتاب برگزيده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1384

  مترجم : دکتر حسين فرمان، عضو هيأت علمی دانشکده فيزيک

 

 • "مبانی مهندسی موتورهای احتراق داخلی " ،کتاب سال 1384

    مترجم : دکتر سپهر صنايع، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک

 

 • "ريزساختار، خواص و اجزای بتن "، کتاب دوم سال 1386

  مترجم: دکتر پرويز قدوسی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، دکتر علی رمضانيان پور و دکتر اسماعيل گنجيان

 


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر